Εργαλειοθήκη

Εισαγωγή στο έργο

“Ψυχική Ανθεκτικότητα και Προαγωγή της Ευημερίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, για την πρόληψη συναισθηματικών και κοινωνικών δυσλειτουργιών, καθώς και την εξάλειψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών” – RESILIENT PRESCHOOLS. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Αριθμός Έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080.

RESILIENT PRESCHOOLS Η κοινοπραξία αποτελείται από έξι (6) εταίρους (P1: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου – επικεφαλής του έργου, P2: Institute of Development CY, P3: Motion Digital s.r.o, P4: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, P5: Πανεπιστήμιο του Πιτέστι, και P6: Δήμος της Λουσάδα και πέντε (5) διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ρουμανία και Πορτογαλία). Το έργο θα έχει διάρκεια 24 μηνών (01/12/2020 – 31/11/2022).